«Kunnskap for framtida»

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre

Blogg:

Ora et labora

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre.

Korleis og i kva grad bidrar Den katolske kyrkja til integrering av arbeidsinnvandrarar frå Aust-Europa i lokalsamfunn, arbeidsmarknad og sivilsamfunn? Dette er det sentrale forskingsspørsmålet i prosjektet «Ora et labora», eit fellesprosjekt mellom Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda og Møreforsking.

I seinare år har Nordvestlandet tatt imot eit stort tal arbeidsinnvandrarar. Mange av dei kjem frå land med ein sterk katolsk tradisjon. Vår Frue kyrkje i Ålesund er ein av dei raskast veksande katolske kyrkjelydane i Noreg. Ved å studere denne kyrkjelyden vil vi undersøkje kva Den katolske kyrkja har å seie for polske migrantar på Nordvestlandet. Vi vil nytte etnografiske metodar (intervju og observasjon), historiske metodar og spørjeundersøkingar, forutan analyse av dokument og registerdata.

Religion og religiøse forsamlingar kan vere ein viktig faktor i migrantar sitt arbeid med å finne seg til rette i ein ny situasjon og eit nytt miljø. I migrasjonsforskinga er dette enno eit lite studert felt. Europeisk forsking om migrasjon og religion har hatt eit sterkt fokus på islam, og det meste av forskinga er gjort i storbyar. Men mange migrantar kjem frå ein kristen bakgrunn, og eit stort tal er busette i mindre byar og bygder. Vår studie vil vere eit bidrag til eit fyldigare bilde av religionen si rolle for integrering i det norske samfunnet.

Prosjektperioden er to år, 2014-2016. Forskargruppa blir leia av professor, dr. philos. Anders Aschim ved Høgskulen i Volda. Den omfattar forskarar med kompetanse i religionsvitskap, teologi, historie, geografi, sosiologi og sosialantropologi. To masterstudentar er knytte til prosjektgruppa. Prosjektet er finansiert av Møreforskings forskingsfond.

Ora et labora. Catholic Migrant Workers in the Sunnmøre Region of Norway.

How and to what extent does the Catholic Church contribute to the integration of migrant workers from Eastern Europe into the local community, the job market and the civil society? This is the main research question of the research project «Ora et labora», a joint venture between the Department of Religion at Volda University College and Møreforsking Research Institute.

The North-Western part of Norway has in recent years received a large number of migrant workers. Many of them come from countries with a strong Catholic tradition. The parish of “Vår Frue” (“Our Lady”) in Ålesund is one of the fastest growing Catholic communities in Norway. Through a study of this parish, we want to explore the significance of the Catholic Church for Polish migrants living in rural North-Western Norway. The methods employed include ethnographical methods (interviews, observation), historical methods, questionnaires, and analysis of documents and register data.

Religion and religious communities may be an important factor in facilitating migrants’ striving to cope with their new situation and new environment. However, this is an understudied field within migration studies. In Europe, research on migrant religion has had a strong focus on Islam and has mainly been conducted in urban areas. Still, many migrants come from a Christian background, and a significant number settle in more rural areas. Our study will be a contribution to a fuller picture of the role of religion for integration into Norwegian society.

The project period is two years, 2014-2016. The research group is led by Prof. Dr Anders Aschim, Volda University College, and includes scholars with training in religious studies, history, geography, sociology and cultural anthropology, as well as two master students (MA). The project is funded by Møreforsking Research Fund.

Ora et labora. Katoliccy robotnicy zagraniczni w regionie Sunnmore w Norwegii.

W jaki sposób i do jakiego stopnia Kościół Katolicki przyczynia sie do integracjii robotników zagranicznych ze wschodniej Europy w lokalnej społeczności, na rynku pracy i w społeczenstwie? Oto główne pytanie w projekcie badawczym „Ora et labora”, wspólnym projekcie Wydziału Religii Hogskule w Volda i Instytutu Badawczego Moreforskning.

W ostatnich latach północno-zachodnia cześć Norwegii przyjeła dużą ilość robotników zagranicznych. Wielu y nich pochodzi z krajów o silnej tradycji katolickiej. Parafia Najświetszej Maryi Panny w Alesund jest jedną z najszybciej rosnących parafii katolickich w Norwegii. Poprzez badanie tej parafii chcemy zbadać znaczenie Kościoła Katolickiego dla migrantów polskich mieszkających w północno-zachodniej, rolniczej Norwegii. Zastosowane metody obejmują metody etnograficzne (wywiady, obserwacje), metody historyczne, kwestionariusze, oraz analize dokumentów i danych rejestracyjnych.

Religia i społeczności religijne mogą być istotnym czynnikiem w ułatwieniu migrantom radzenia sobie z nową sytuacją i nowym środowiskiem. Jednakże jest to niezbadana dziedzina w studiach nad migracją. W Europie badanie religii migrantów koncentrowało sie głównie na Islamie i przeprowadzane było w dużych miastach. Jednak wielu migrantów pochodzi ze środowiska chrześcijanskiego, a znaczna ich liczba osiedla sie w obszarach rolniczych. Nasze badanie bedzie przyczynkiem do pełniejszego obrazu roli religii w integracji w społeczenstwie norweskim.

Okres badania obejmuje dwa lata, 2014-2016. Grupa badawcza kierowana jest przez prof. Dr. Andersa Aschima z Hogskulen w Volda i obejmuje naukowców z dziedziny badan religioznawczych, historii, geografii, socjologii i antropologii kulturowej, a także dwóch magistrantów. Projekt finansowany jest przez Fundusz z Instytutu Badawczego Moreforskning.