«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Forsking og utvikling

Høgskulen i Volda (HVO) har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet, som skal gi utdanningstilboda eit solid grunnlag. HVO er delt inn i fire avdelingar og har rundt 200 fagtilsette.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vert utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda er ansvarleg for å utarbeide ein stategiplan for FoU-aktiviteten ved høgskulen. Dei strategiske forskingsområda er media og journalistikk, kulturmøte, profesjonsforsking, utdanningsforsking, velferdsforsking og praktisk kunstutøving.

Nyhende

Forsk2015_220.jpg

Vel gjennomførte Forskingsdagar

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda opplevde i år ein auke i talet på deltakarar samanlikna med føregåande år. Frå publikum og samarbeidspartnarar har arrangementet hausta ros.

FoUpris_220.jpg

Kåre Heggen tok imot FoU-prisen

Forsking- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag gjeve ut for tiande gong, og gjekk til professor Kåre Heggen. Han har utmerka seg med mykje og godt forskingsarbeid gjennom mange år, men det var tilfeldigheiter som førte Heggen til høgskulen.

Larerbok_220.jpg

STORE ROM FOR FORBETRINGAR I SKULEN

I arbeidet med boka «Elev- og lærarrolla, vilkår for læring» har redaktør Peder Haug og kollegaene gjort fleire funn som gir større innsikt i utfordringane skulen står over for.

Forsking_220.jpg

Velkomen til Forskingsdagane 2015

Frå 17. til 22. september står det over 20 underhaldande og lærerike arrangement for tur under Forskingsdagane 2015 ved Høgskulen i Volda. I år kan du mellom anna vere med å undersøke om lyd- og smakssansane har ein samanheng, oppleve ein mat- og friluftslivsdag for barn, seminar om eksportfiskens kulturhistorie og vere på verdspremiera for dokumentarfilmen om Vassendgutane.

Pelag_220.jpg

Animerer det som ikkje er funne opp enno

– Det er første gongen så avanserte animasjonar og film vert brukt saman til å presentere nyvinningar i marin industri, fortel Kristian Fuglseth ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.