«Kunnskap for framtida»

Søk og finn litteratur

 

Databasar  A- B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W

E-bøker          Ordbøker       Leksikon      Søketips       Tidsskrift i abonnement 

Diktregisteret

DatabaseOmtaleTilgang
Academic Search Elite Fulltekstbase med tilgang til ca 2000 tidsskrift, både vitskaplege og generelle. Basen dekkjer alle akademiske fag: samfunnsvitskap, humaniora, språk og litteratur, kunst, teknologi, naturvitskap m.m.

Søkehjelp (NTNU Biblioteket Gjøvik)
På campus. Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
AMED (Ovid) Referansar til artiklar innan alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale- og språkterapi og palliativ pleie. Ca 600 tidsskrift.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
American Doctoral Dissertations, 1933-1955 Referansar til ca 100 000 amerikanske doktorgradsavhandlingar i perioden 1933-1955 Open for alle
ArticleFirst (FirstSearch) Referansar til artiklar i ca 13000 tidsskrift innan naturvitskap, teknologi, medisin, samfunnsvitskap, bedriftsøkonomi og humaniora. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Atekst, Retriever

Mediearkiv med fulltekst frå ei rekkje store norske aviser.

Hurtigguide
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Avistjenesten Nasjonalbiblioteket har digitalisert ei rekkje norske aviser. Tilgang i biblioteket. Kontakt bibliotek-personalet for pålogging.
Beacon for Freedom of Expression Internasjonal bibliografisk database om sensur. Registrerer sensur i eit globalt og historisk perspektiv, og inneheld referansar til bl.a. bøker, artiklar, radiosendingar og aviser, så vel som litteratur om sensur og ytringsfridom. Open for alle
Bibliotek.dk Bibliotekkatalog for danske fag- og folkebibliotek. Bøker og tidsskriftartiklar Open for alle
Biblioteksøk Nasjonal søketeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjonar, lydbøker, notar m.m. i norske bibliotek. Open for alle
BMJ Best Practice Medisinsk og helsefagleg oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta.

Nasjonal tilgang via Helsebiblioteket
Bokhylla.no Fullteksttilgang til over 100.000 bøker utg. i Noreg til og med år 2000.

Ein kan laste ned bøker dersom opphavsretten har opphøyrt, elles kan ein lese dei direkte på bokhylla.no.

Open for alle med norsk ip-adresse
BRAVO (Brage Volda) HVO sitt opne institusjonelle arkiv Ope for alle
British Library Katalogen til British Library Søk ope for alle
Brønnøysundregistra Statleg forvaltingsetat for utvikling og drift av nasjonale register, og kontroll- og registreringsordningar for norsk næringsliv. Søk ope for alle
Campbell Library Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innanfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

Infoside om Campbell Library
På campus. Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Cinahl Internasjonal artikkelbase for helsefag med hovudvekt på sjukepleie. Cinahl er særleg god på kvalitiativ forsking og stoff om pasienterfaringar. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Clinical Evidence Oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta. Oppsummerer den beste, tilgjengelege forskinga om effekt og biverknad av behandling for meir enn 240 diagnosar.

Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Cochrane Dekkjer hovudsakeleg spørsmål om effekt av tiltak. Den beste kjelda for systematiske oversikter og kontrollerte undersøkingar innan helsefag. Fulltekst. Internasjonal dekning.

Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Copac Felles søketeneste for forskingsbibliotek i Storbritannia og Irland, samt British Library Public Catalogue Open for alle
DiVA Digitale vitenskapelige arkivet.
Avhandlingar og andre publikasjonar i fulltekst frå universitet i Norden, hovudsakeleg Sverige
Open for alle
DOAJ Directory of Open Access Journals. Meir enn 4700 vitskaplege tidsskrift frå ulike emneområde i fulltekst. Open for alle
Ebrary Ca 30000 bøker i fulltekst innanfor dei fleste fagområde, med vekt på økonomi, samfunnsfag, humaniora og data. Bøkene er også søkbare via Bibsys. Du må laste ned ebrary reader for å bruke tenesta. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Embase (Ovid) Europeisk orientert referansedatabase innan medisin og farmakologi. Hovudvekta av referansane er legemiddelrelaterte. Meir enn 3500 tidsskrift er med.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Emner i skjønn for grunnskolen Emnebasert oversikt over skjønnlitteratur på norsk/ i norsk omsetjing for barn og ungdom, utgitt etter 2000. Ordna etter eit utval emne som er spesielt aktuelle i forhold til Kunnskapsløftet. Tilsette finn brukarnamn og passord på Innsida. Studentar får hjelp til innlogging ved å vende seg til skranken.
ERIC

Internasjonal base over pedagogisk litteratur. Inneheld litteratur om pedagogikk og utdanning for dei fleste fag, emne og utdanningsnivå. Hovudsakleg tidsskriftartiklar, men også bøker, avhandlingar, konferanserapportar m.m. Over to tredjedelar av innhaldet er fulltekst.

På campus.Utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Europeana Felles nettstad for europeisk kulturarv. Inneheld bøker, bilete, filmar, lydopptak, maleri, arkiverte dokument m.m. Open for alle
FirstSearch (OCLC) Gjennom eit felles grensesnitt tilbyr OCLC 12 amerikanske referansedatabasar med eit vidt spekter av emne. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
GreenFile Forskingsdatabase med fokus på menneske og miljø: global oppvarming, forurensing, fornybar energi, alternative energikjelder, resirkulering m.m. Dekkjer fagområde som jordbruk, utdanning, jus, helse og teknologi i mange typar dokument. Lenker til tilgjengeleg fulltekst. Open for alle
Gyldendal rettsdata Lover, forskrifter, rettsavgjerder, forarbeid, internasjonale rettskjelder, faglitteratur m.m.

På campus, utanfor campus via  Fjerntilgang  eller Citrix

Tilsette får tilgang ved å logge seg på som personlege brukarar. Dei har då muligheit til å tilpasse «skrivebordet» (= Min arbeidsflate) slik at søk blir lagra, opprette bokmerke m.m. Meir informasjon:  Kom i gang med nye rettsdata
For å verte personleg brukar, meld ifrå til biblioteket:  bentegl@hivolda.no

Studentar får gratis tilgang til dei fleste ressursane, men dei kan ikkje bli personlege brukarar. Dei kan opprette brukarkonto med student-epost her: Rettsdata for studentar

Helsebiblioteket Helsefaglege basar og tidsskrift Nasjonal avtale
High North Research Documents Søketeneste frå UiT som gir tilgang til forskingsdokument om nordområda. Open for alle
Ibsen-bibliografien Bibliografi over materiale av og om Henrik Ibsen Open for alle
Idunn Nærmare 50 norske og nordiske fagtidsskrift i fulltekst. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
JSTOR Arkiv over internasjonale vitskapelege tidsskrift i fulltekst, hovudsakeleg innanfor humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. Databasen dekkjer normalt ikkje dei siste 3-5 åra av eit tidsskrift. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Kunnskapsegget Fellessøk i helsefaglege ressursar (Sykehuset Innlandet) Mange av ressursane har vi tilgang til gjennom avtalen med Helsebiblioteket.
LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts Internasjonal database over bibliotek- og informasjonsfag. Indekserer over 600 periodika, samt bøker og forskingsrapportar På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Libris Felles database for svenske fag- og forskingsbibliotek Søk ope for alle
Lovdata Med m.a. ajourførte lover og sentrale og lokale forskrifter i fulltekst. Open for alle
Lovdata Pro Abonnementsversjonen av Lovdata. Inneheld lover, forskrifter, forarbeid, rettsavgjerder, uttaler, vedtak, rundskriv og juridisk litteratur. Gir også tilgang til EØS/EU-rettskjelder og andre internasjonaler rettskjelder, som samandrag på norsk av avgjerder avsagt av Menneskerettsdomstolen.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix

Tilsette som ønskjer det kan vere personlege brukarar. For brukarnamn og passord, sjå Innsida. Etter innlogging med HVO sitt brukarnamn og passord skal du lage ditt eige personlege brukarnamn og passord som du kan bruke for seinare innlogging.

Medline (Ovid) Referansar til ca 5600 tidsskrift innan medisin, sjukepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og prekliniske fag.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
mrbiblioteket.no Felles nettinngang til folkebiblioteka i Møre og Romsdal Open for alle
MøreRom : lokalhistoriske artiklar Lokalhistoriske artiklar frå Møre og Romsdal Open for alle
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket sine databasetenester inkluderer Norsk bokfortegnelse (NORBOK), Norsk musikkfortegnelse, Norsk nasjonaldiskografi, Norsk periodikafortegnelse (NORPER), Norske tidsskriftartiklar (NORART), ulike samkatalogar, spesialbibliografiar, spesialkatalogar, emne- og fagbibliografiar. Alle fagområde. Open for alle
NCOM - Nordicoms Database on Nordic Media and Communication Research Nordisk medieforskning 2006/2007- . Omfattar forskarar, publikasjonar, prosjekt og institusjonar Open for alle
Ncom: Nordiske medieforskningspublikationer Nordisk medieforsking 1975-2006. Omfattar ca 40.000 nordiske publikasjonar. Open for alle
NORA - Norwegian Open Research Archives Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv.
Søker bl.a i universiteta sine arkiv: DUO (UiO), DIVA (NTNU), BORA (UiB) og MUNIN (UiT)
Open for alle
Norart Referansar til artiklar frå ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker.

Søkerettleiing (NTNU Biblioteket Gjøvik)
Open for alle

Norsk filmografi

Nasjonalbiblioteket sin filmdatabase. Basen inneheld informasjon om alle norske langfilmar som har gått på kino eller som har blitt laga med tanke på kinovising. Som langfilmar reknar ein både spelefilmar, animasjonsfilmar og dokumentarfilmar. Betaversjon. Open for alle
Oria

Database som gir oversikt over trykte og elektroniske ressursar i  HVO-biblioteket og andre norske UH-bibliotek.

Open for alle. Du må vere pålogga for å fornye lån, reservere bøker som er utlånt og bestille innlån frå andre bibliotek.

OTseeker

Systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innan førebygging og behandling, særleg relevant for ergoterapi. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
PEDro Database over behandling og førebyggande tiltak innanfor fysioterapi. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Proquest ProQuest Medical Collection gir tilgang til over 1500 tidsskrift innan medisin, helsefag og psykologi.
Fulltekst.
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
PsycArticles Tidsskrifta til APA (American Psychological Association) i fulltekst.

Tidsskriftliste
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
PsycInfo (Ovid) Database innan psykologi. Gir referanser til tidsskriftartiklar, forskingsrapportar, avhandlingar, konferanserapportar og bøker.

Infoside om PsycInfo.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
PubMed Referansar til ca 5600 tidsskrift innan medisin, sjukepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og prekliniske fag.
Gir tilgang til fulltekstartiklar frå dei tidsskrifta Helsebiblioteket.no abonnerer på. Same innhald som Medline (Ovid), men anna søkegrensesnitt.

Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Regionalt samsøk, Møre og Romsdal Felles søkeinngang til bibliotekkatalogane i Møre og Romsdal. Ope for alle. Dersom du vil bestille bøker, må du ha nasjonalt lånekort.
SAGE Premier Fullteksttilgang til omlag 650 faglege tidsskrift innan mange ulike fagområde, mellom anna utdanning, kriminologi, mediefag og sosiologi.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Sangindex Sang- og viseregister frå Nasjonalbiblioteket. Ope for alle
Social Care Online Stor britisk database innan sosialt arbeid. Dekkjer forsking, offentlege dokument, tidsskriftartiklar m.m. Søkeresultata gir ei blanding av referansar, abstracts, fulltekst og lenkjer til vevsider. Open for alle
SpringerLink Over 8000 elektroniske bøker frå Springer forlag. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Stortingsforhandlinger 1814–2005 Stortingsforhandlingar 1814–2005 i fulltekst. Open for alle
SveMed+ Svensk database med referansar til nordiske artiklar innan medisin. Hovudsakeleg svensk og engelskspråkleg materiale, men også ein del dansk og norsk. Open for alle
Taylor & Francis Vi abonnerer på følgjande pakkar med elektroniske tidsskrift:
S&T collection (Science & Technical) 425 titlar og SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titlar.
På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Teacher Reference Center (TRC) Referansar til artiklar frå meir enn 260 tidsskrift relatert til læring og skule. Open for alle
UpToDate Kunnskapsbasert oppslagsverk som dekkjer rundt 7 700 emne innan 14 medisinske spesialitetar. Først og fremst berekna på sjukehuslegar.

Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Web of Science

Internasjonal artikkelbase som dekkjer eit breidt spekter av fagområde. Høg fagleg kvalitet. Gir tilgang til referanselistene, samt høve til å sjå om ein artikkel/forfattar er sitert av andre.

På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
World Digital Library Manuskript, kart, sjeldne bøker, lydopptak, filmar, trykk, fotografi, arkitektteikningar og anna kulturelt kjeldemateriell frå heile verda. Open for alle
WorldCat (FirstSearch) Felleskatalog for fleire hundre bibliotek, dei fleste amerikanske. Dekkjer m.a. bestand av bøker og tidsskrift (ikkje artiklar) På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix
Worldwidescience.org

Global inngang til forskingslitteratur. Samarbeid mellom vitskaplege institusjonar over heile verda, gir tilgang til kvalitetssikra forskingslitteratur, vitskaplege artiklar og forskingsresultat.

Open for alle
OrdbøkerOmtale
Ordnett.no

Forskjellige norske ordbøker frå Kunnskapsforlaget
Framandordbøker: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk
Medisinske ordbøker på norsk og engelsk

Utanfor campus tilgang via Feide-pålogging, Fjerntilgang eller Citrix

Bokmålsordboka og Nynorskordboka Søk i begge ordbøkene eller kvar for seg. Gratis
English matters (NTNU) Nettportal for deg som brukar engelsk som arbeidsspråk
Lexin Ordbøker for innvandrarar. Gratis ressurs frå Utdanningsdirektoratet
Oxford English Dictionary

Den mest omfattande og oppdaterte ordboka for det engelske språket. Viser opphav, historie og bruk av over 600 000 ord gjennom 3 mill. sitat frå eit breitt utval av kjelder. Inneheld også tidslinjer og historisk tesaurus.

Utanfor campus tilgang via Fjerntilgang eller Citrix

UHRs termbase engelsk-norsk/norsk-engelsk

Ordliste med over 1000 engelsk-norske/norsk-engelske administrative termar frå universitets- og høgskulesektoren

LeksikonOmtale
Allkunne Nynorsk nettleksikon
Store Norske Leksikon Gratis tilgjengelig for alle
Britannica Academic

Svært anerkjent og omfattande leksikon. Omfattar også søk i Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus

Utanfor campus tilgang via Fjerntilgang eller Citrix

Grove Music Online

Omfattande engelskspråkleg leksikon med tilgang til over 50.000 artiklar om musikk. Her finn du grundige artiklar om komponistar, utøvarar, musikkhistoriske retningar, verktypar, sjangrar, osv. Du kan også finne definisjonar på musikalske omgrep og høyre lytteeksempel. Søkbar via Oxford Music Online. Abonnementet omfattar også The Oxford Dictionary of Music og The Oxford Companion to Music.

Utanfor campus tilgang via Fjerntilgang eller Citrix

Wikipedia Bygd opp av bidrag frå frivillige bidragsytarar frå heile verda. Hugs kjeldekritikk!

Opningstider


Mån.-ons.: 08.30-20.00
Tors.: 10.00-20.00
Fre.: 08.30-17.00
Laurd.: 10.00-15.00

E-post: skranke@hivolda.no
Tlf.: 70 07 50 60