«Kunnskap for framtida»

Styringsdokument

Styringsdokument er Studenttinget retningslinjer og veiledane dokument. Dei har til hensikt å sørge for at vi utførar arbeidet vårt på ein skikka måte og i henhold til vårt formål. Vi har fire overordna styringsdokument. Nokon reviderast kvart år, medan andre er meir langsiktige og sørger for at arbeidet vårt held ein raud tråd.

Vedtekter
Vedtektene er Studenttinget sitt reglement og sørger for at all vår virksomheit gjennomførast i henhold til vårt formål. Det tek også for seg sammensetning, møtegjennomføring, valgjennomføring og kva rolle vi har ovanfor våre samarbeidspartnarar.

Vedtekter, sist revidert 29.01.14

Strategiplan
Er ein langsiktig plan som går over fire år og inneheld mål og strategiar knytta til Studenttinget sine hovudoppgåver. Den strategiske planen skal vere eit reiskap for å styrke posisjonen til STiV.

Strategiplan 2014 – 2018

Arbeidsprogram
Dette dokumentet reviderast kvart år og tek for seg Studenttingets sentrale kampsaker og fokusområder det komande året.

Arbeidsprogram 2014-15

Arbeidsbeskriving for styret
Det er dette dokument som tek for seg kvart enkelt styremedlem sine arbeidsoppgåver og ansvar.

Arbeidsbeskriving for styret i Studenttinget i Volda